Ceník dopravy

DOPRAVA za 59 Kč!

detaily zde

Zásilky po ČR

Česká pošta
Balík do ruky

Převodem: od 59 Kč
Na dobírku: od 129 Kč


PPL - expresní zásilka

Převodem: od 89 Kč
Na dobírkou: od 159 Kč


Slovensko

Slovenská pošta

Prevodom: od 2,69 €
Dobierka: od 5,47 €


SPS na Slovensko (UPS)

Prevod: od 5,15 €
Dobierka: od 8,32 €


*** Slevy na dopravu ***
Platba kartou

Visa
Mastercard
Maestro

Obchodní podmínky APEK Obchodní podmínky

obchodní společnosti emocio s.r.o.
se sídlem Francouzská 284/94, 101 00 Praha 10
identifikační číslo: 27459055, DIČ: CZ27459055
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114178

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.plysovnik.cz platné od 05. 04. 2024

Rychlé tipy


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti emocio s.r.o., se sídlem Francouzská 284/94, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 27459055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114178 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.plysovnik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující - podnikatel (vizte výše) bere na vědomí a souhlasí s tím, že slevy je možné poskytnout pouze kupujícím - spotřebitelům, nikoli kupujícím - podnikatelům a souhlasí s právem prodávajícího dodatečně neposkytnout slevu či omezit množství zboží v objednávce i v době po uzavření kupní smlouvy.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 2500033609/2010, vedený u společnosti Fio Banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně převodem na eurový účet v eurozóně (Slovensko) prodávajícího č. 2300240128/8330, IBAN: SK5583300000002300240128, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, vedený u společnosti Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu výdejního skladu prodávajícího společně s vraceným zbožím či na adresu elektronické pošty prodávajícího plysovnik@plysovnik.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.4. Prodávající prodlužuje lhůtu pro vrácení zboží nad rámec ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do třicátého (30.) dne od převzetí zboží, přičemž odstoupí-li kupující od kupní smlouvy patnáctý (15.) až třicátý (30.) den od převzetí zboží, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinnen kupujícímu vrátit náklady za navrácené zboží. Prodávající je oprávněn započíst proti nároku kupujícího náklady vzniklé za vrácení kupní ceny. Prodávající není povinnen vrátit náklady na dodání.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek (tj. do 14. dnů) vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4 obchodních podmínek (tj. mezi 15. a 30. dnem) vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Náklady spojené s přijetím a vracením kupní ceny hradí kupující. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 .má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování emocio s.r.o, Francouzská 284/94, 101 00 Praha, adresa elektronické pošty plysovnik@plysovnik.cz.

 


Další informace

Doklad o nákupu

Kupující souhlasí s tím, že daňový doklad obdrží pouze ve formátu PDF po potvrzení převzetí zásilky od přepravce, případně až po připsání peněz předaných přepravci na účet prodávajícího. Obvykle je to jen pár dní po převzetí balíčku. U objednávek uhrazených předem zasíláme doklad už před expedicí objednávky.

Při zasílání zásilky na dobírku na Slovensko je doba připsání peněz na náš účet delší, a tak je i doručení dokladu o několik dní zdrženo - obvykle doklad rozesíláme během pěti pracovních dní od převzetí zásilky.

V balíčku není přibalena tištěná faktura. Daňový doklad vystaví a odešle e-mailem objednávkový systém zcela automaticky ve formátu PDF hned po připsání peněz na náš účet.

Kdy obdržíte elektronický doklad

 • Při platbě předem ještě před expedicí zásilky.
 • U dobírek po ČR několik dní po převzetí balíčku.
 • U dobírky na Slovensko je doba připsání peněz na náš účet delší, obvykle do pěti pracovních dní od převzetí zásilky.

Jako malé poděkování za to, že naši zákazníci tištěné doklady nevyžadují, začíná tříletá záruční lhůta běžet až od data kdy máte doma jak svou objednávku, tak i doklad. Věříme, že prodloužená záruka na hračky Vás potěší ;-)

Záruka na zboží

Délka záruční doby je 24+12 měsíců, tj. dva plus jeden rok. Tato záruční doba je platná pro kupujícího, který je spotřebitelem (viz. Reklamační řád) a počítá se od data vystavení faktury nebo převzetí zboží - podle toho co nastalo později. Během prvních 24 měsíců má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace dle § 1924 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat, o délce životnosti je kupující vždy řádně informován před uzavřením kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy fyzická osoba - spotřebitel

 • Fyzická osoba, nepodnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Odstoupení ve lhůtě 1. - 14. den se řídí § 1818 a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), odstoupení ve lhůtě 15. - 30. den se řídí čl. 5.4. obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy fyzická osoba - podnikatel či právnická osoba

 • Fyzická osoba - podnikatel či právnická osoba může na základě dohody s prodávajícím vrátit nepoužité, nepoškozené zboží do 30 dní od převzetí zboží a to v maximálním objemu 15% z hodnoty celé objednávky.

Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Kupujícímu je doporučeno zboží pojistit proti poškození či ztrátě.
Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy prodejcem

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku:

 • na základě dohody s kupujícím
 • v případě uvedení nepravdivých či neaktuálních informací v objednávce kupujícím - především poštovní adresy, e-mailového či telefonického kontaktu
 • v případě nevyzvednutí či nepřevzetí zboží od přepravce kupujícím
 • v případě nedostupnosti zboží
 • po uplynutí lhůty 2 dnů od data objednávky zboží v případě, že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena
 • po uplynutí lhůty 2 dnů od odeslání výzvy kupujícímu s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky či její změny (SMS, e-mail, telefonicky)
 • po uplynutí lhůty 2 dnů od odeslání výzvy kupujícímu s žádostí o dodatečné potvrzení slevového kódu (SMS, e-mail, telefonicky)

Prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že odstoupil od kupní smlouvy a objednávka byla stornována.

Ochrana osobních údajů

Při objednávání zboží požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Výjimku tvoří pouze:

 • externí dopravci, jimž jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zboží;
 • nezávislé servery, které se podílí na zlepšování kvality poskytovaných služeb díky zpětné vazbě od zákazníků, např. hodnocení, recenze a zkušenosti od zákazníků zveřejněné na Heuréka.cz;
 • společnost ComGate Payments a.s., která zajišťuje a zpracovává platby kartou přes internet od Kupujícího.

Poskytování slev

Při nákupu s použitím platného slevového kuponu či kódu je možné slevu poskytnout pouze kupujícím - spotřebitelům, nikoli kupujícím - podnikatelům (vizte výše). Poskytování slev je projevem dobré vůle prodávajícího a na poskytnutí slevy není právní nárok. Při uvedení chybného slevového kupónu nebude sleva poskytnuta.

Způsob placení

Platbu zboží je možno provést několika způsoby, záleží na způsobu dodání zboží. Podrobněji výše v sekci 4. Cena zboží a Platební podmínky. O způsobu placení za zboží dopravované na určené místo, dobírce a měnovém kurzu je více informací v sekci Doprava zboží. Prodávající má právo vyžádat si platbu předem.

Informace o produktech

Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační - nejedná se o přesně danou specifikaci zboží. Drobné nepřesnosti v uvedených rozměrech jsou možné. Všechny snímky produktů mají ilustrační charakter - odchylky v barevnosti mezi snímkem a fyzickým zbožím jsou možné.

Způsob objednání

Zboží lze v našem internetovém obchodě objednat tímto způsobem:

 • On-line přímo na našich stránkách. Po zobrazení zboží v košíku je zákazníkovi předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.

Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Zboží nelze objednat telefonicky, ani emailem.

Dodání zboží

Zboží, u kterého je uvedeno "SKLADEM", expedujeme běžně ve stejný den (při dopoledním objednání) a nejpozději do druhého pracovního dne v případě objednání později odpoledne či v noci. Při platbě převodem expedujeme v den přijetí platby, nejpozději druhý pracovní den, v případě připsání platby později odpoledne či v noci.
Další termíny expedice jsou v obchodě uvedeny, popřípadě je nutné se dotázat na dostupnost zboží a termín expedice u prodávajícího. Na uskutečněnou expedici zboží je kupující upozorněn e-mailem nebo zprávou na mobilní telefon.

Dostupnost hraček

V našem obchodě znamená "SKLADEM" skutečně to, že zboží je v našich skladových prostorách připraveno k rychlé expedici. Pokud zboží nemáme v našem skladu, vždy u hračky uvádíme odhadovanou dostupnost, např. "běhěm června" nebo "na přelomu června/července" atp. Pokud je zboží nedostupné déle než dva měsíce, stahujeme je z nabídky. Bližší termíny vždy uvádíme přímo webu a/nebo v e-mailovém potvrzení objednávky.

Varianty způsobu dodání a převzetí zboží

Doprava zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťujeme po celém území celé České republiky a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Podrobnosti, ceník a varianty dopravy naleznete v sekci Doprava zboží.

Osobní odběr

Osobní odběry nejsou z provozních důvodů možné.

 

Nepřevzetí / nevyzvednutí objednávky

V případě nepřevzetí objednaného zboží dochází k automatickému stornování objednávky. Objednávající je povinnen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené s expedováním a dopravou zásilky, a to zejména za poštovné a obalový materiál.


Plyšáci ihned k expedici

Malý bizon

plyšový Malý bizon, plyšová hračka
Plyšový zubr 25 cm
967 Kč

Chundelaté štěně labradora

plyšové Chundelaté štěně labradora, plyšová hračka
Plyšový labrador 43 cm
1 569 Kč

Los evropský

plyšák Los evropský, plyšová hračka
Plyšový los 30 cm
967 Kč

Okřídlený drak

plyšový Okřídlený drak, plyšová hračka
Plyšový drak 38 cm
1 579 Kč
 

Plyšovník | kancelář
Francouzská 94
101 00 Praha 10 - Vršovice


www.plysovnik.cz


tvorba webových stránek